دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

صفحه اصلی > فایل ها
.: فایل ها

                                                                                                                                             
                                                                                                                                            
نشستهای سلسله همایش ها جهت استفاده پژوهشگران ارجمند و علاقه مندان به مطالعات مشترک انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث در سامانه همایش بارگذاری شده است، برای دانلود روی لینکهای ذیل کلیک نمایید.
 

 

                                                                                                                   
نشســــــــــــــتهای دومیــــــــن همــــــــایش (96/08/30):
 

 • فهم قرآن و حدیث، فرهنگ شمول یا فرا فرهنگ، دکتر مهدی مطیع:

caqh.ui.ac.ir/editor_file/960830-1_dr.motia%2002.rar

 • تاملی بر چگونگی مطالعات انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث، دکتر هژیر خسروی:

caqh.ui.ac.ir/editor_file/960830-2_dr.khosravi.rar

 • رویکرد انسان شناسی به مفهوم راه و هدایت در قرآن کریم (اصول)، دکتر احمد پاکتچی:
caqh.ui.ac.ir/editor_file/960830-3_dr.pakatchi 03.rar
 • ابعاد انسان شناختی گفتمان توحیدی دعوت پیامبر اکرم (ص)، دکتر محمد جانیپور:
caqh.ui.ac.ir/editor_file/960830-4_dr.janipoor.rar
 • از الهیات تا فلسفه و فرهنگ، درباره سه حوزه بینش نسبت به انسان در حوزه انسان شناختی فرهنگی، دکتر فکوهی:
caqh.ui.ac.ir/editor_file/960830-5_dr.fakoohi.rar
 • رویکرد انسان شناختی به مفهوم راه و هدایت در قرآن کریم (مصادیق)، دکتر احمد پاکتچی:
caqh.ui.ac.ir/editor_file/960830-6_dr.pakatchi%2004.rar
 • میزگرد اساتید، دکتر احمد پاکتچی و دکتر ناصر فکوهی:
caqh.ui.ac.ir/editor_file/960830_session.rar
نشســـــــــــــتهای اولیــــــــــــن همــــــــــــایش (96/02/19):


 • نقش انسان شناسی فرهنگی در فهم قرآن و حدیث (طرح بحث)، دکتر مهدی مطیع:

caqh.ui.ac.ir/editor_file/1dr.motia%2001-caqh.ui.ac.ir.rar

 • نقش انسان شناسی فرهنگی در فهم روایات معصومین (ع)، دکتر یحیی میرحسینی:

caqh.ui.ac.ir/editor_file/2dr.mirhoseini%2001-caqh.ui.ac.ir.rar

 • انسان شناسی فرهنگی و کاربردهای آن برای ایران، دکتر نعمت اله فاضلی:

caqh.ui.ac.ir/editor_file/3dr.fazeli%2001-caqh.ui.ac.ir.rar

 • نقش انسان شناسی تاریخی در فهم قرآن کریم (مطالعه موردی پوشاک)، دکتر احمد پاکتچی:

caqh.ui.ac.ir/editor_file/4dr.pakatchi%2001-caqh.ui.ac.ir.rar

 • فهم تاریخی قریش در بررسی انسان شناسی فرهنگی قرآن کریم، دکتر علی اکبر عباسی
 • میل به رمزگشایی در انسان شناسی فرهنگی (مورد مثال، وحی قرآنی)، دکتر مقصود فراستخواه:

 caqh.ui.ac.ir/editor_file/6dr.farasatkhah 01-caqh.ui.ac.ir.rar

 • نقش انسان شناسی تاریخی در فهم حدیث (مطالعه موردی پوشاک)، دکتر احمد پاکتچی:

caqh.ui.ac.ir/editor_file/7dr.pakatchi%2002-caqh.ui.ac.ir.rar