همايش ملي مطالعات مشترك انسان شناسي فرهنگي و علوم قرآن و حديث

هت مشاهده جزئيات برگزاري ،به آدرس اينترنتي اين همايش به نشاني : caqh.ui.ac.ir مراجعه نماييد.


ادامه مطلب1396/05/07

گردهمايي و همايش بازي هاي حرکتي

جهت مشاهده جزئيات برگزاري ،به آدرس اينترنتي اين همايش به نشاني : phygame.ui.ac.ir مراجعه نماييد.


ادامه مطلب1396/05/01

سومين همايش ملي بازي هاي رايانه اي

جهت مشاهده جزئيات برگزاري اين همايش به آدرس اينترنتي اين همايش به نشاني : cgco2018.ui.ac.ir مراجعه نماييد.


ادامه مطلب1396/04/04

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر