این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فرهنگ سازی و توسعه مدیریت انرژی

لازم است شورای راهبردی مدیریت سبز اقداماتی تشویقي به منظور گسترش فرهنگ صرفه جويي و حفظ انرژي و محيط زيست درکارکنان و دانشجويان موسسه انجام دهد. اقدامات ذيل در اين راستا پيشنهاد مي گردد.

لازم است شورای راهبردی مدیریت سبز اقداماتی تشویقي به منظور گسترش فرهنگ صرفه جويي و حفظ انرژي و محيط زيست درکارکنان و دانشجويان موسسه انجام دهد. اقدامات ذيل در اين راستا پيشنهاد مي گردد.

۱.ارائه راهنمای دستورالعمل سبز به بهره برداران و کارکنان جهت مشارکت ؛

۲. پیش بینی و برگزاری دوره ي آموزشي متناسب با مديريت سبز براي کليه کارکنان؛

۳. ارتقای آگاهی های عمومی از طريق فرهنگ سازي و آموزش عمومي با استفاده از مراکز و موسسات آموزشي؛ رسانه هاي جمعي اعم از مکتوب،ديداري و شنيداري؛

۴. گسترش عملیات تفکیک پسماندها با کمک كاربران؛

۵. دیگر مواردی از این قبیل که به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز موسسه
می رسد.

بازگشت1397/10/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !