این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

استفاده از فناوری های پاک و انرژی های تجديد پذير

۱.استفاده از انرژی خورشیدی به وسیله سامانه هاي فتوولتائيک و آبگرمکن هاي خورشيدي.

۲.استفاده از انرژی بادبه وسیله انواع توربین های بادي؛

۳. استفاده از انرژی زمین گرمایی؛

۴. استفاده از پیل سوختی و زیست توده؛

۵. دیگر مواردی از این قبیل که به تصويب شوراي راهبردي مدیریت سبز موسسه می رسد.

۱.استفاده از انرژی خورشیدی به وسیله سامانه هاي فتوولتائيک و آبگرمکن هاي خورشيدي.

۲.استفاده از انرژی بادبه وسیله انواع توربین های بادي؛

۳. استفاده از انرژی زمین گرمایی؛

۴. استفاده از پیل سوختی و زیست توده؛

۵. دیگر مواردی از این قبیل که به تصويب شوراي راهبردي مدیریت سبز موسسه           می رسد.

بازگشت1397/10/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !