این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
About conference > Pic Gallery > Opening
.: Opening