این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Conference Topic
.: Conference Topic

-          Indigenous Knowledge and sustainable use of nature
-          Indigenous Knowledge and biodiversity conservation
-          Indigenous Knowledge; religions,sects and biodiversity conservation
-          Converging of Indigenous Knowledge and modern sciences for conservation of biodiversity