این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

از علاقه مندان به ارائه مقاله درخواست مي شود، فرمت مقاله را كه داراي سربرگ همايش مي باشد، از سايت دريافت كرده، مطابق دستورالعمل تهيه نموده و فقط از طریق پست الکترونیک به دو صورت word و pdfهمراه با فرم ثبت نام ارسال نمایند. مقاله بايد محتواي پژوهشي داشته و حاوي يافته هاي نو در زمين شناسي اقتصادي و علوم مربوطه باشد و فقط به صورت مقاله کامل قابل بررسی است

 

مقاله کامل شامل: چكيده فارسي و انگليسي، مقدمه، روش مطالعه، بحث و نتيجه گيري و منابع فارسي_انگليسي"حداکثر 7 صفحه مجموع متن، جدول و شکل"

 

مقاله کامل با نرم افزار Word با استفاده از قلم ها و دستورالعمل هاي زير و حداكثر در هفت صفحه A4 با حاشيه هاي سه سانتيمتر و فاصله سطرها يك تايپ شود

 

قلم عنوان مقاله فارسي B Nazanin 16 ضخيم و لاتين Times New Roman 14 ضخيم

 

قلم نام نويسنده و مركز پژوهشي فارسي B Nazanin 13 معمولي و لاتين با Times New Roman 11 معمولي

قلم متن فارسي B Nazanin 12 و لاتينTimes New Roman 11
قلم زير نويس شكل B Nazanin 10 و لاتین Times New Roman 9
قلم مراجع فارسي B Nazanin 12 و لاتین Times New Roman 11

سخنران با ستاره (*) مشخص شود