این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

  • زمینشناسی اقتصادی
  • پترولوژی "مرتبط با زمین‌شناسی اقتصادی"
  • اکتشافات ژئوشیمیایی
  • اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخایر معدنی
  • سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اکتشافات مواد معدنی
  • اقتصاد معدنی و خشکسالی
  • زمینشناسی زیست محیطی
  • کانه آرایی با تاکید بر فرآیند مطالعات کانی شناختی و بافت