این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
صفحه اصلی > گارگاههای آموزشی
.: گارگاههای آموزشی

گارگاه گوهر تراشی مهندسی - گوهر شناسی و شناخت عملی شهاب سنگ ها توسط دکتر  مکی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مهندس حسین بصیرت برگزار می گردد.


گوهر شناسی

 1. زمین شناسی و خاستگاه گوهرها
 2. گوهر شناسی اختصاصی
 3. روش های آزمایشگاهی گوهر شناسی
 4. نیم نگاهی به گوهر های ایران زمین (گسترش جغرافیایی و تنوع)
 5. مشاهده نمونه های دستی گوهر ها
 6. اهدای نمونه های گوهر به شرکت کنندگان گارگاه
منظومه شمسی و شهاب سنگ ها
 1. کانی شناسی و تقسیم بندی شهاب سنگ ها
 2. ویژگی های کانی شناسی و شناخت شهاب سنگ های شناسایی شده توسط گروه زمین شناسی
 3. مشاهده نمونه شهاب سنگ های خارجی وایران در آزمایشگاه
 4. کار با میکروسکوپ پلاریزان (عبوری و انعکاسی) برای شناخت نمونه های یافت شده
 5. اهدای کارت پستال شهاب سنگ های ایران (بنیاد پژوهش های شهاب سنگ)


رزومه علمی دکتر مکی زاده
 1. تجربه پی جویی صحرایی گوهر سنگ ها در ایران زمین
 2. مطالعات کانی شناسی وخاستگاه گوهر ها در محیطهای مختلف زمین شناسی (اسکارن، دگرسانی های گرمابی، پگماتیت ها، سنگ های آذرین و رسوبی)
 3. شناسایی برخی از کانی های کمیاب گوهری (دمورتیریت، زونیت، لعل، پکتولیت، پرهنیت و اپال سبز)
 4. برگزاری تورهای زمین شناسی گوهر ها (ژئوتور)
 5. بنیاد آزمایشگاه گوهر شناسی در گروه زمین شناسی اصفهان
 6. مشارکت در تشکیل کارگاه گوهر شناسی ( دانشگاه پیام نور تفت)
 7. کانی شناسی شهاب سنگ ها با استفاده از میکروسکوپ های پلاریزان عبوری-انعکاسی
 8. شناسایی و صدور شناسنامه علمی 4 مورد شهاب سنگ ( شاهم آباد کرمان- انار - یزد- میبد و رامشه اصفهان)
 9. ایراد دو سخنرانی در مورد شناسایی شهاب سنگ های ایران ( دانشگاه اصفهان و دانشگاه یزد)
 10. همکاری با مرکز نجوم ادیب، ایراد دو سخنرانی و برگزاری 2 کارگاه شهاب سنگ شناسی
 11. تلاش برای گردآوری مجموعه شهاب سنگ های ایرانی و خارجی
رزومه علمی مهندس بصیرت

 1. کارشناس زمین شناسی و مدرس گوهر تراشی سازمان صنایع دستی اصفهان
 2. پی جویی و شناسایی صحرایی گوهر سنگ ها در ایران زمین
 3. نخستین شناسایی کننده کمیاب زونی آیت در ایران