این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
صفحه اصلی > کمیته علمی همایش
.: کمیته علمی همایش

1-دکتر محمد حسن کریم پور             دانشگاه فردوسی مشهد

2- دکتر آزاده ملکزاده شفارودی             دانشگاه فردوسی مشهد

3-دکتر هاشم باقری                           دانشگاه اصفهان

4-دکتر حمایت جمالی                        دانشگاه اصفهان

5-دکتر زهرا اعلمی نیا                        دانشگاه اصفهان

6-دکتر اکبر قاضی فرد                     دانشگاه اصفهان

7-دکتر قدرت ترابی                           دانشگاه اصفهان

8-دکتر نرگس شیردشت زاده                دانشگاه اصفهان

9-دکتر مجید قادری                          دانشگاه تربیت مدرس

10-دکتر علی اکبر حسن نژاد                 دانشگاه دامغان

11-دکتر علیرضا زراسوندی                   دانشگاه شهید چمران اهواز

12-دکتر محمد بومری                        دانشگاه سیستان و بلوچستان

13-دکتر محمد معانی جو                     دانشگاه بوعلی سینا همدان

14-دکتر ابراهیم طالع فاضل                  دانشگاه بوعلی سینا همدان

15-دکتر امیر مهدوی                           دانشگاه بیرجند

16-دکتر علی امامعلی پور                      دانشگاه ارومیه

17-دکتر حسین کوهستانی                    دانشگاه زنجان

18-دکتر امیر مرتضی عظیم زاده              دانشگاه زنجان

19-دکتر فردین موسیوند                       دانشگاه صنعتی شاهرود

20-دکتر حبیب الله قاسمی                    دانشگاه صنعتی شاهرود

21-دکتر بهزاد مهرابی                           دانشگاه خوارزمی

22-دکتر مجید قاسمی سیانی                 دانشگاه خوارزمی

23-دکتر سروش مدبری                        دانشگاه تهران

24-دکتر محمد علی رجب زاده               دانشگاه شیراز

25-دکتر سعید علیرضایی                    دانشگاه شهید بهشتی

26-دکتر هوشنگ اسدی هارونی           دانشگاه صنعتی اصفهان

27-دکتر احمدرضا مختاری                 دانشگاه صنعتی اصفهان

28-دکتر فاطمه سرجوقیان                  دانشگاه کردستان

29-دکتر علیخان نصراصفهانی              دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

30-دکتر جواد طباطبایی                    دانشگاه آزاد واحد میمه

31-دکتر مهدی خداپرست                  دانشگاه آزاد واحد میمه

32-دکتر محمد علی مکی زاده             دانشگاه اصفهان

33-دکتر علی بهرامی                        دانشگاه اصفهان

34-دکتر طباطبایی منش                  دانشگاه اصفهان

35-دکتر شریفی                             دانشگاه اصفهان